Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Wprowadzenie nowej wersji instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

06.05.2020

w odpowiedzi na pilną potrzebę wynikającą z pandemii wywołanej przez COVID-19 Instytucja Zarządzająca PO WER wprowadziła do Rozdziału XV Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zmianę w zakresie sposobu weryfikacji oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem składek lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

Zmiany wprowadzone w Instrukcji są korzystne dla wnioskodawców, a więc są stosowane już w aktualnie realizowanych naborach.

Aktualna instruksja jest dostępna na stronie SOWA w zkalądce pomoc:

 

https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc