Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Informacja o sposobie wypełniania ankiet uczestnika szkolenia

W związku z wątpliwościami co do sposobu interpretowania zapisów w ankietach uczestnika szkolenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami i stosownie się do zaleceń IP w zakresie poniższych wskaźników.

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się w ankietach uczestników szkoleń w ramach działania 2.18 PO WER informacjami, iż w szkoleniu biorą udział osoby bezdomne, lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, Instytucja Pośrednicząca pragnie wyjaśnić w jaki sposób należy prawidłowo Interpretować, ww. wykluczenie.

 

Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę działania 2.18 gdzie w szkoleniach uczestniczą pracownicy JST osoby bezdomne i dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań mogą stanowić jednostkowe przypadki. Dlatego też co do zasady w ankietach uczestników szkoleń w przypadku tego pytania powinna być zaznaczana odpowiedź NIE.

Jednakże jeżeli któryś z uczestników realizowanych przez Państwa szkoleń chciałby udzielić odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie powinniście Państwo zweryfikować, czy dany uczestnik ma pełną świadomość co do definicji wykluczenia z dostępu do mieszkań.

 

Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub wykluczeniem z dostępu do mieszkań:

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby  opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długo okresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne  zakwaterowanie wspierane)

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

 

W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca sugeruje aby w przypadku gdy uczestnik szkolenia wskaże, iż jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań należy przedstawić mu powyższą definicję, aby uniknąć nieprawidłowego wskazywania osiągnięcia wskaźnika w projekcie.

 

W ww. ankietach uczestnicy szkoleń zaznaczają również twierdzącą odpowiedź na pytanie dotyczące posiadania statusu migranta, osoby obcego pochodzenia, lub należenia do mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie).

Należy zaznaczyć, że wsparcie w ramach działania 2.18 nie jest uzależnione od ww. czynników a jedynie od zakresu zadań pracownika JST, dlatego też informacja o posiadaniu statusu migranta, czy przynależności do mniejszości nie ma związku z udziałem w szkoleniu.

Co więcej podawanie takiej informacji może zaburzać ocenę wskaźników na poziomie całego Europejskiego Funduszu Społecznego dlatego też Instytucja Pośrednicząca sugeruje aby zaznaczać w tym przypadku pole odmowa podania odpowiedzi.

Mając na uwadze, iż w systemie SL2014 w przypadku tego wskaźnika możliwe są odpowiedzi: Tak; Nie oraz Odmowa odpowiedzi zasadne wydaje się, aby w odniesieniu do tej kwestii uczestnicy szkoleń byli informowani, że ze względu na wrażliwy charakter tej danej jednoznaczna odpowiedź nie jest obligatoryjna i mogą oni odmówić jej udzielenia.