Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Urząd Zamówień Publicznych

06.05.2020

W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że projekt Urząd Zamówień Publicznych pn.: „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest profesjonalizacja zamówień publicznych przez stworzenie systemu wsparcia dla osób zaangażowanych w proces przygotowania, udzielania, nadzorowania realizacji i kontroli zamówień publicznych oraz umożliwienie im podwyższenia kompetencji zawodowych. Wzmocnienie potencjału administracji pozwoli na kreowanie zamówień efektywnych, zrównoważonych, innowacyjnych, pobudzających przedsiębiorczość i realizujących nadrzędne strategie państwa. Dbałość o najwyższą jakość procesu udzielania zamówień publicznych, kształtowanie prawidłowej polityki zakupowej oraz wymierne korzyści, adekwatne do potrzeb zamawiającego wymaga rozbudowy systemu wsparcia i zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości rozwoju zawodowego i dostępu do informacji. Cel będzie osiągany przez działania edukacyjne i upowszechnienie wiedzy, w tym dobrych praktyk, wzorcowych dokumentów, wytycznych, rekomendacji itp. Działania będą obejmowały:

1) podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych, w tym zrównoważonych zamówień publicznych, poprzez przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej UZP głównie w repozytorium wiedzy materiałów we wskazanym zakresie, m.in. wzorów dokumentów, przykładów dobrych praktyk, prezentacji, materiałów edukacyjnych;

2) rozbudowę i uaktualnianie bazy orzeczeń dotyczących zamówień publicznych (obejmującej orzecznictwo KIO, sądów, TK, TSUE);

3) doskonalenie kompetencji kadr instytucji zamawiających i kontrolnych w zakresie zamówień publicznych, w tym zrównoważonych zamówień publicznych oraz polityki zakupowej poprzez oferowanie zróżnicowanych formy edukacji, w tym szkoleń, szkoleń elektronicznych, konferencji, seminariów

4) analizę polskiego rynku zamówień publicznych w zakresie potrzeb i oczekiwań oraz barier i ograniczeń dostarczającą informacji pozwalających projektować rozwój systemu zamówień publicznych a także analizę stanu zrównoważonych zamówień publicznych;

5) przygotowanie i udostępnienie publikacji podejmujących tematykę zamówień publicznych. Adresatami są pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej, w tym jednostek podległych), zajmujący się zamówień publicznych, pracownicy instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.

Załączniki