Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

09.03.2020

W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że projekt Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.: „Samorząd bez barier” został rekomendowany do dofinansowania.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności urzędów jednostek samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie dwóch instytucji: 
 

1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującego zadania Beneficjenta projektu (Ministra SWiA) oraz

 

2) Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - partnera projektu wyłonionego przez MSWiA w trybie konkursowym określonym w art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020

 

Projekt został podzielony na 2 kluczowe etapy obejmuje wykonanie następujących zadań:

 

- w ramach I etapu opracowany zostanie Podręcznik dostępności skierowany do JST, za którego przygotowanie odpowiedzialni będą zarówno przedstawiciele zespołu projektowego jak również eksperci zewnętrzni. Dokument przygotowany zostanie w 2020 roku a następnie udostępniony JST oraz wnioskodawcom zainteresowanych zrealizowaniem analogicznego projektu w trybie konkursowym (ogólnopolski konkurs dotacji);

 

- w ramach II etapu zaplanowano wsparcie szkoleniowe i doradcze dla przedstawicieli 36 urzędów JST (pilotaż), w których dokonany zostanie przegląd i aktualizacja/ opracowanie procedur wspierających dostępność urzędu dla klientów ze szczególnymi potrzebami oraz proces szkoleniowy w zakresie wspomagania procesu zatrudniania w urzędach osób z niepełnosprawnościami, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami oraz szkolenia koordynatorów dostępności. W wyniku procesu szkoleniowego oraz doradczego urzędy uzyskają kompleksową wiedzę oraz narzędzia ułatwiające wdrożenie rozwiązań poprawiających dostępność usług świadczonych przez JST (wypełnienie części zobowiązań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). 

 

Na zakończenie projektu przewiduje się rewizję opracowanego modelu opisanego w podręczniku dostępności w oparciu o doświadczenia zgromadzone w toku projektu.