Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

08.03.2019

W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że projekt Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.: „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” został rekomendowany do dofinansowania.

Celem projektu pozakonkursowego jest wdrożenie - poprzez udostępnienie w domenie gov.pl - systemu monitorowania usług publicznych (skrót SMUP) w samorządzie terytorialnym.
Grupami docelowymi opracowywanego systemu będą:
1) przedsiębiorcy;
2) instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące nadzór nad
wypełnianiem tych zadań;
3) instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny interwencji publicznej;
4) społeczeństwo;
5) instytucje pozarządowe i środowiska naukowe.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące zadania:
1. Budowa narzędzia informatycznego zadanie obejmuje opracowanie i udostępnienie on-line bazodanowego systemu monitorowania usług publicznych oraz zasilenie go danymi (wskaźnikami) obliczonymi w ramach zadań ujętych w zadaniu 2.

2. Opracowanie danych i rozwój zakresu informacyjnego systemu. W ramach tego zadania prowadzone będą prace nad rozszerzeniem zakresu informacyjnego systemu o kolejne bardzo istotne obszary usług publicznych, takie jak: a) edukacja, b) pomoc społeczna i wspieranie rodziny, c) kultura i rekreacja.

Efektem finalnym prac będzie wyselekcjonowany zestaw wskaźników, dla którego zostaną obliczone wartości i który następnie zostanie zaimplementowany do systemu. Ponadto zadanie obejmować będzie obliczenie wartości wskaźników dla okresu 2010-2018 w zakresie 6 obszarów usług poddanych analizom na etapie realizacji projektu koncepcyjnego. 

3. Pilotaż narzędzia w JST - opracowana zostanie metoda pracy z systemem, która opisana zostanie w formie podręcznika. W pilotażu weźmie udział min. 40 JST reprezentujących zróżnicowane typy samorządów (tj. gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie).

Projekt
realizowany będzie przez MSWiA w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich.