Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Ministerstwo Finansów.

05.09.2017

W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że projekt Ministerstwa Finansów pn.: „Doskonalenie systemów i standardów zarządzania oraz obsługi klienta w administracji skarbowej” został rekomendowany do dofinansowania.

 

 

W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia i zamodelowane procesy dotyczące strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w KAS. Projekt obejmie wsparciem pracowników komórek personalnych w IAS oraz kandydatów do pracy w tych komórkach rekrutowanych z innych komórek organizacyjnych KAS, posiadających kompetencje niezbędne do wykonywania zadań w kom. kadrowych, tj. w szczególności orientację strategiczną, umiejętności analityczne, skuteczność komunikacyjną, umiejętność poszukiwania informacji, a także pracowników ds. kadrowych i zarządzania strategicznego w MF. Wypracowane w projekcie produkty pozwolą na wprowadzenie systemowych zmian i poprawę jakości zarządzania zasobami ludzkimi w KAS oraz zoptymalizowanie wykorzystania potencjału pracowników i funkcjonariuszy w organizacji. Dodatkowo wsparcie będzie skierowane do pracowników na nowo utworzonym stanowisku radcy skarbowego oraz wspomagających ich pracowników, pełniących rolę analityków, przez co poprawi się jakość dokonywanych ocen materiału dowodowego oraz merytoryczny poziom wydawanych rozstrzygnięć. W konsekwencji wpłynie to na obniżenie wskaźnika zaskarżanych rozstrzygnięć oraz na podwyższenie poziomu zadowolenia klienta. Projekt obejmuje opracowanie:

  1. modelu funkcjonowania działu personalnego w IAS, ze szczególnym położeniem nacisku na rozbudowanie zadań analityczno - doradczych i przygotowanie do pełnienia funkcji Partnera HR;
  2. modelu kompetencji w KAS wraz ze wskazaniem kompetencji kluczowych w kontekście zadań i celów organizacji,
  3. procedury prognozowania etatów w organizacji,
  4. zasad weryfikacji kwalifikacji na stanowiskach radcy skarbowego i analityka,
  5. programów szkoleń dla radców skarbowych i analityków oraz przeprowadzenie na ich podstawie serii szkoleń. Opracowane rozwiązania zostaną poddane pilotażowi, na podstawie którego nastąpi ewaluacja i przygotowanie do wdrożenia w całej organizacji.