Konkurs II 2020

Zakończenie etapu oceny merytorycznej w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20

16.10.2020

W dniu 16 października br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) zakończyła etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20, ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2020 r.,w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 6 projektów. 5 projektów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny (negocjacji) – załącznik na dole strony. Jeden projekt odpadł na kryteriach merytorycznych ocenianych punktowo i w związku z powyższym nie został skierowany do kolejnego etapu oceny.

Jednocześnie IOK przypomina, że zgodnie z Regulaminem konkursu „negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą punktację”. Dostępna alokacja w konkursie wynosi 59 400 000 zł. Zatem negocjacje prowadzone będą tylko z pierwszym na liście Wnioskodawcą.

Do obliczeń IOK przyjęła wartość pierwotną budżetów projektów, tj. przed negocjacjami. IOK zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z kolejnymi Wnioskodawcami z listy, w zależności od wyniku negocjacji.

Informacja o wynikach oceny projektów zostanie Wnioskodawcom przekazana w terminie do 30 października br.

Korespondencja z Wnioskodawcami będzie się odbywała  za pośrednictwem modułu korespondencji w systemie SOWA.

W załączniku znajduje się wynik oceny merytorycznej konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20.

 

Załączniki