Konkurs II 2020

Zaproszenie na wideo - spotkanie

W związku z ogłoszeniem 15 czerwca 2020 r. konkursu pn. Dostępny samorząd – Granty nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 Instytucja Pośrednicząca zaprasza wnioskodawców do udziału w dniu 8 lipca 2020 r. w wideo-spotkaniu.

 

Wideo-spotkanie w sprawie naboru konkursowego
Dostępny Samorząd – Granty
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20
 dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

W związku z ogłoszeniem 15 czerwca 2020 r. konkursu pn. Dostępny samorząd – Granty
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 Instytucja Pośrednicząca zaprasza wnioskodawców do udziału w wideo-spotkaniu, którego celem będzie przedstawienie założeń konkursu na podstawie dokumentacji konkursowej.

 

Wideo - spotkanie odbędzie się w środę 8 lipca 2020 r., w godz. 11:00-13:00.

 

W odpowiedzi na zgłoszenie na wskazany adres poczty elektronicznej Zainteresowanym zostanie przesłany link do wideo-spotkania.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adres e-mail: 2.18POWER@mswia.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do poniedziałku 6 lipca 2020 r. do godziny 12:00.

 

PLAN WIDEO-SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

 

11:00 – 11:10                Powitanie uczestników

11:10 – 11:40                Omówienie dokumentacji konkursowej

11:40 – 12:15                Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie – aplikacja SOWA

12:15 – 13:00                Pytania i odpowiedzi

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zgłoszenia udziału w spotkaniu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  z siedzibą przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie, kod pocztowy 02-591.

Kontakt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.:22 60 155 40

fax 22 60 139 88

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mswia.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i udziału w spotkaniu, a w szczególności: wysyłania zaproszenia na spotkanie i informacji, materiałów o spotkaniu oraz umożliwienia wstępu na teren obiektów MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji i udziału w spotkaniu w zakresie objętym zgodą. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w spotkaniu.