Konkurs II 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.), z dniem 15 czerwca 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs

 

Dostępny samorząd - GRANTY

nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20.


 

Rolę IOK pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.


 

Przedmiot konkursu


 

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 ma na celu wyłonienie jednego operatora (grantodawcy) udzielającego granty jednostkom samorządu terytorialnego (grantobiorcom), które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER. Cel ten będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, poprzez Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konkurs realizowany jest w formule grantowej, o której stanowi art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.).

Konkurs składa się z jednego postępowania kończącego się wyborem projektu do dofinansowania (konkurs zamknięty).

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

 

Alokacja


 

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 59 400 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 50 062 320 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych) oraz budżetu Państwa w kwocie 9 337 680 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).


 

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.


 

Termin, miejsce i forma składania wniosków


 

Wnioski w konkursie będą przyjmowane w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie ich składania lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.


 

Dokumenty


 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej IOK: http://ip.mswia.gov.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


 

Komunikacja z wnioskodawcami


 

IOK w lipcu 2020 r. zorganizuje spotkanie z potencjalnymi wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminie i zasadach uczestnictwa na spotkaniu IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: 2.18power@mswia.gov.pl)


i telefonicznie pod numerami telefonów:

(22) 60 119 11,

(22) 60 155 40.


 

Odpowiedzi będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.


 

Po złożeniu wniosku aż do rozstrzygnięcia konkursu komunikacja między IOK a wnioskodawcą odbywać się będzie wyłącznie za pomocą modułu komunikacji (korespondencji) w SOWA. Korespondencja skierowana do IOK innymi kanałami komunikacji zostanie uznana za niedoręczoną.