Konkurs II 2018

Informacja dla wnioskodawców których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr. POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

02.07.2019

Podpisywanie umów o dofinansowanie


w ramach konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

 

W celu rozpoczęcia procesu podpisywania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinasowania, konieczne jest przygotowanie i dostarczenie do IOK przez Wnioskodawców projektów wybranych w konkursie  kompletu dokumentów niezbędnych dla podpisania umowy.

 

Wśród dokumentów niezbędnych do podpisania umowy są dokumenty, które beneficjent musi wypełnić  i podpisane dostarczyć do IOK; ich wzory (w formie edytowalnej) znajdą Państwo poniżej:

 • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;

 • Harmonogram płatności;

 • Oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wnioskodawcy oraz partnera/ów.

 • Wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu (conajmniej po jednej osobie uprawnionej dla każdego partnera).

Załącznikami do umowy będą również dokumenty nie wymagające wypełniania przez Beneficjenta:

 • Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem;

 • Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

 • Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

 • Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

 • Obowiązki informacyjne Beneficjenta.

 

Poza ww. wzorami dokumentów udostępnionych przez IOK, należy wskazać na dokumenty, których pozyskanie leży po stronie beneficjenta i stanowić one bedą załącznik do umowy:

 • Dwa egzemplarze wniosku o dofianansowanie w formie wydruku z SOWA opatrzonego podpisami Lidera i Partnerów.

 • Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony (o ile dotyczą);

Oprócz ww. dokumentów w przypadku projektów realizowanych w Partnerstwie, Beneficjent jest zobowiązany również do dostarczenia:

 • Oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy partnerskiej zawartej w związku z realizacją projektu;

Załączniki