Konkurs II 2018

Ogłoszenie o publikacji Listy projektów, według stanu na dzień 21 czerwca 2019 r., które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

21.06.2019

W załaczniku do niniejszej wiadomości znajduje się Lista projektów, według stanu na dzień 21 czerwca 2018 r., które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania 

II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

W związku z trwającym etapem negocjacji wniosków o dofinansowanie, niniejsza lista będzie sukcesywnie aktualizowana o kolejne projekty wybrane do dofinansowania.

Lista wniosków o dofinansowanie skierowanych do negocjacji dostępna jest na stronie Instytucji Pośredniczącej: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2018/10995,Informacja-o-zlozonych-wnioskach-w-ramach-II-rundy-konkursu-nr-POWR021800-IP01-0.html  albo http://ip.mswia.gov.pl w dziale Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w zakładce Konkursy/Konkurs II 2018.

 

Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana lista rankingowa dla konkursu.

 

Załączniki