Konkurs II 2018

Informacja o aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

02.04.2019

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaktualizowała Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER (dalej: „Standard cen”).

Wobec powyższego, z dniem 1 kwietnia br. Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER podjęła decyzję o aktualizacji Załącznika nr 6 Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER do Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18.

Znowelizowany załącznik nr 6 obowiązuje:

  1. projekty złożone w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 (tj. dla naboru zakończonego 12 marca br.);
  2. dla projektów, które zostaną złożone w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18.

 

W przypadku Wnioskodawców, których projekty zostały zgłoszone do oceny przed terminem aktualizacji załącznika nr 6 i zostaną skierowane do etapu negocjacji, IOK – w skierowanej do nich korespondencji – wskaże na możliwość dostosowania stawek dóbr i usług do nowego Standardu cen.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 6 są korzystne dla Wnioskodawców.

 

Najważniejsze zmiany w Standardzie cen:

- wzrost stawki za lunch/ obiad/kolację z 35 zł do 44 zł za posiłek od osoby,

- wzrost stawki za hotel o maksymalnym standardzie trzygwiazdkowym z 220 zł do 240 zł,

- koszty noclegów pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ponoszone są zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych; podróże służbowe pracowników sfery budżetowej rozliczane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (zgodnie z rozporządzeniem maksymalna stawka za nocleg wynosi 600 zł, tj. dwudziestokrotność dziennej diety).

 

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące stosowania Standardu cen – etap oceny wniosku

 

Przekroczenie wskazanych w Standardzie cen wartości jest możliwe wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach i musi zostać uzasadnione oraz udokumentowane dla celów zachowania ścieżki audytu.

Standard cen obowiązuje Beneficjentów na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczenia projektu. Na etapie oceny wniosku Instytucja Organizująca Konkurs nie powinna zatwierdzić do realizacji projektu z wydatkami przekraczającymi stawki maksymalne określone w Standardzie cen lub niespełniającymi wymogów w nim określonych, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektu. Każdy taki przypadek musi zostać uzasadniony w dokumentacji z oceny projektu (karta oceny projektu, dokumenty potwierdzające ustalenia z negocjacji) w celu zachowania ścieżki audytu.

 

Załączniki