Konkurs II 2018

Informacja o złożonych wnioskach w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 oraz informacja wstępna o II rundzie konkursu

15.03.2019

W związku z ogłoszeniem 30 listopada 2018 r. konkursu otwartego (podzielonego na rundy) nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, Instytucja Pośrednicząca informuje, że 12 marca br. o godzinie 15:00 br. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach naboru wniosków I rundy konkursu. Nabór wniosków trwał od 31 grudnia 2018 r.

W związku z ogłoszeniem 30 listopada 2018 r. konkursu otwartego (podzielonego na rundy) nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, Instytucja Pośrednicząca informuje, że 12 marca br. o godzinie 15:00 br. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach naboru wniosków I rundy konkursu. Nabór wniosków trwał od 31 grudnia 2018 r. 

 

W ramach I rundy konkursu złożono 10 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 17 888 742,16 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 15 853 783,91 zł.

 

Łączna wartość wniosków stanowi 65% zaplanowanej na konkurs alokacji (27,5 mln zł).  Oznacza to, że wszystkie wnioski, które spełnią kryteria wyboru projektów będą mogły być rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu.

 

Komisja Oceny Projektów rozpocznie prace 19 marca br. Zgodnie z Regulaminem konkursu Instytucja Pośrednicząca ma 60 dni kalendarzowych na przeprowadzenie oceny merytorycznej wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. 

 

Jak wynika ze wstępnej weryfikacji wniosków, w ramach wszystkich złożonych wniosków 767 jednostek samorządu terytorialnego (jst) ma zostać objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora (wskaźnik produktu) a w 390 jst mają być wdrożone lub zmodernizowane procedury obsługi inwestora (wskaźnik rezultatu).

Są to kluczowe wskaźniki określone dla tego konkursu w Rocznym Planie Działania na 2018 rok (RPD).

 

W związku z faktem, że łączna wartość wskaźników założona w złożonych wnioskach nie osiągnęła limitów określonych w RPD (wskaźnik produktu – 1100; wskaźnik rezultatu – 550 jst), zostanie ogłoszona II runda konkursu.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, II runda konkursu została wstępnie zaplanowana w terminie od 23 maja do 12 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zastrzegła w Regulaminie konkursu możliwość zmiany terminu ogłoszenia II rundy konkursu spowodowaną opóźnieniami w rozstrzygnięciu I rundy konkursu.  

 

Komunikat o ogłoszeniu II rundy konkursu wraz z ostatecznie ustalonym terminem naboru zostanie opublikowany po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w I rundzie konkursu.