Konkurs II 2018

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie naboru konkursowego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

14.12.2018

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników na szkolenie w dniach 27-28 lutego br. dla Wnioskodawców konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została zamknięta z powodu wyczerpania liczby dostępnych miejsc.

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru konkursowego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

 

W związku z ogłoszeniem 30 listopada 2018 r. konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER, zaprasza wnioskodawców na spotkanie informacyjne. Celem spotkania jest przedstawienie założeń konkursu na podstawie dokumentacji konkursowej.

 

Spotkanie odbędzie się w 10 stycznia 2019 r., o godz. 11:00 w siedzibie MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38  w Warszawie, sala nr 517 (V piętro).   

 

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adres e-mail: 2.18POWER@mswia.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe (tel./e-mail) każdego z uczestników.

 

Termin rejestracji udziału w spotkaniu upływa 8 stycznia 2019 r. o godzinie 14:00.

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu po stronie wnioskodawców, Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zgłoszonych z tej samej instytucji. Informacja o ewentualnym ograniczeniu liczby uczestników będzie wysyłana indywidulanie na adresy poczty elektronicznej uczestników.

 

Zachęcamy do wysyłania, na wyżej wskazany adres e-mail, pytań dotyczących konkursu. Pozwoli to nam uwzględnić na spotkaniu istotne dla Państwa kwestie oraz wyjaśnić wątpliwości związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

 

PLAN SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

 

11:00 – 11:10                     Powitanie uczestników

11:10 – 11:40                     Przedstawienie założeń konkursu na podstawie

                             dokumentacji konkursowej

11:40 – 12:15                     Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie    

                                              z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych SOWA

12:15 – 13:15                     Pytania i odpowiedzi

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zgłoszenia udziału w spotkaniu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  z siedzibą przy ul. Batorego 5 w Warszawie, kod pocztowy 02-591.

Kontakt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.:22 60 155 40

fax 22 60 139 88

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mswia.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i udziału w spotkaniu, a w szczególności: wysyłania zaproszenia na spotkanie i informacji, materiałów o spotkaniu oraz umożliwienia wstępu na teren obiektów MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji i udziału w spotkaniu w zakresie objętym zgodą. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w spotkaniu.