Konkurs II 2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

30.11.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), z dniem 30 listopada 2018 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18.

 

Rolę IOK pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

 

Przedmiot konkursu

 

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PO WER.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora:
i)    opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem;
ii)    doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;
iii)    budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;
iv)    elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;
v)    działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

 

Konkurs (rundy konkursu) przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

Alokacja

 

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 27 500 000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS oraz budżetu państwa w wysokości 24 750 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz wkładu własnego Beneficjentów w wysokości co najmniej 2 750 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego.


Wkład własny beneficjenta stanowi co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

 

Wnioski w ramach pierwszej rundy konkursu będą przyjmowane w okresie od 31 grudnia 2018 r. godz 10:00 do 12 marca 2019 r. godz. 15:00

Wnioski złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie ich składania lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.

 

Dokumenty

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej IOK: www.ip.mswia.gov.pl

 

 

Komunikacja z wnioskodawcami

 

Przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje na swojej stronie internetowej zestaw zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej poruszanych przez Wnioskodawców (FAQ).

IOK zorganizuje także spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminach i zasadach uczestnictwa na spotkaniach IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl)


i telefonicznie pod numerami telefonów:

 

22 60 145 63,

22 60 119 11,

22 60 155 40.  

 

Odpowiedzi będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.

 

Po złożeniu wniosku aż do rozstrzygnięcia konkursu (rundy konkursu) komunikacja między IOK a wnioskodawcą odbywać się będzie wyłącznie za pomocą modułu komunikacji (korespondencji) w SOWA. Korespondencja skierowana do IOK innymi kanałami komunikacji zostanie uznana za niedoręczoną.

 

 

Załączniki