Konkurs I 2020

Wyniki oceny merytorycznej 1 rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.

30.09.2020

W dniu 30 września br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) zakończyła etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na I rundę konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, ogłoszonego w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 178 projektów, spośród których 146 zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny (negocjacji) – załącznik na dole strony.

 

Jednocześnie IOK przypomina, że zgodnie z Regulaminem konkursu „negocjacje są prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę”. Dostępna alokacja w konkursie wynosi 40,5 mln zł. Zatem negocjacje prowadzone będą z pierwszymi 20 Wnioskodawcami (łączna wartość projektów od nr 1 do nr 20  to 38 868 548 zł).

Do obliczeń IOK przyjęła wartość pierwotną budżetów projektów, tj. przed negocjacjami. IOK zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z kolejnymi Wnioskodawcami, w zależności od wyników negocjacji i uwolnionych w nich środków finansowych.

 

Harmonogram prac

  1. Ocena negatywna: do Wnioskodawców znajdujących się na pozycjach od nr 21 do nr 146 (ocena negatywna ze względu na wyczerpanie środków na konkurs) oraz Wnioskodawców, którzy otrzymali negatywną ocenę ze względu na niespełnienie kryteriów punktowych, kryteriów dostępu albo kryteriów merytorycznych ocenianych 0-1, zostaną wysłane (między 5 a 19 października 2020 r.) pisma z kartami oceny merytorycznej i informacją o przysługującym im prawie do złożenia protestu. 
  2. Ocena pozytywna: Wnioskodawcy, z którymi będą prowadzone negocjacje (od nr 1 do nr 20), otrzymają (między 19 a 30 października 2020 r.) pisma wraz z kartami oceny merytorycznej i stanowiskami negocjacyjnymi.  

 

Korespondencja z Wnioskodawcami będzie się odbywała  za pośrednictwem modułu korespondencji w systemie SOWA.

 

Uwaga! Ze względu na wyniki oceny merytorycznej (wskaźniki, założone we wnioskach złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu, osiągnęły wymagane limity określone w Rocznym Planie Działania), IOK nie będzie ogłaszać II rundy konkursu.

 

W załączniku znajduje się wynik oceny merytorycznej konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.