Konkurs I 2020

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Konkursie I 2020

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru konkursowego Dostępny Samorząd nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

W związku z ogłoszeniem 14 lutego br. konkursu pn. Dostępny samorząd nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 Instytucja Pośrednicząca zaprasza wnioskodawców na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie założeń konkursu na podstawie dokumentacji konkursowej.

 

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, sala nr 517 (V piętro).

 

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adres e-mail: 2.18POWER@mswia.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 4 marca 2020 r. do godziny 12:00.

Z uwagi na ograniczenia lokalowe każdy podmiot może zgłosić tylko jedną osobę.

 

 

 

PLAN SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

 

11:00 – 11:10                Powitanie uczestników

11:10 – 11:40                Omówienie dokumentacji konkursowej

11:40 – 12:15                Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie – aplikacja SOWA

12:15 – 12:30                Założenia projektu pozakonkursowego pt. „Samorząd bez barier”

12:30 – 13:15                Dostępność w administracji – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

13:15 – 14:00                Pytania i odpowiedzi

14:00                             Lunch

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zgłoszenia udziału w spotkaniu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  z siedzibą przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie, kod pocztowy 02-591.

Kontakt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.:22 60 155 40

fax 22 60 139 88

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mswia.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i udziału w spotkaniu, a w szczególności: wysyłania zaproszenia na spotkanie i informacji, materiałów o spotkaniu oraz umożliwienia wstępu na teren obiektów MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji i udziału w spotkaniu w zakresie objętym zgodą. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w spotkaniu.