Konkurs I 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

14.02.2020

Z dniem 14 lutego 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.

 

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.), z dniem 14 lutego 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs otwarty
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.

 

Rolę IOK pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

 

Przedmiot konkursu

 

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów których celem będzie:

  1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
  2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Konkurs (rundy konkursu) przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

Alokacja

 

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 34 133 400 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące i czterysta złotych) oraz budżetu Państwa w kwocie 6 366 600 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy i sześćset złotych).

 

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

 

Wnioski w ramach pierwszej rundy konkursu będą przyjmowane w okresie od 11 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r.  do godz. 15:00

Wnioski złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie ich składania lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.

 

Dokumenty

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej IOK: www.ip.mswia.gov.pl

 

 

Komunikacja z wnioskodawcami

 

IOK zorganizuje spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminie i zasadach uczestnictwa na spotkaniu IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: 2.18power@mswia.gov.pl)


i telefonicznie pod numerami telefonów:

 

22 60 145 63,

69 44 441 63,

22 60 155 40.  

 

Odpowiedzi będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.

 

Po złożeniu wniosku aż do rozstrzygnięcia konkursu (rundy konkursu) komunikacja między IOK a wnioskodawcą odbywać się będzie wyłącznie za pomocą modułu komunikacji (korespondencji) w SOWA. Korespondencja skierowana do IOK innymi kanałami komunikacji zostanie uznana za niedoręczoną.

 

 

 

Załączniki