Konkurs I 2018

aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

W załaczniku do niniejszej wiadomości znajduje się Lista projektów, według stanu na dzień 13 lipca 2018 r., które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

W związku z trwającym etapem negocjacji wniosków o dofinansowanie, niniejsza lista będzie sukcesywnie aktualizowana o kolejne projekty wybrane do dofinansowania.

Lista wniosków o dofinansowanie skierowanych do negocjacji dostępna jest na stronie Instytucji Pośredniczącej: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2018/10685,Informacja-o-projektach-skierowanych-do-negocjacji-w-ramach-konkursu-POWR021800-.html albo http://ip.mswia.gov.pl w dziale Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w zakładce Konkursy/Konkurs I 2018.

 

Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana lista rankingowa dla konkursu.

Załączniki