Konkurs I 2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

23.02.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), z dniem 23 lutego 2018 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18.

 

Rolę IOK pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

 

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach konkursu planowane jest wsparcie miast średnich w zakresie wdrażania w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

 • elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:

 • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
 • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 • wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

 

Alokacja

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 31 000 000 zł, w tym 26 126 800 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty:

 • 200 tys. zł dla gmin i powiatów;
 • 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta stanowi co najmniej 15,72% wydatków kwalifikowalnych.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 26.03.2018 r. do 16.04.2018 r. do godziny 10:00.

Wnioski o dofinansowanie złożone zarówno przed terminem, jak  i po terminie składania wniosków lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.

 

Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej IOK: www.ip.mswia.gov.pl

 

 

Komunikacja z wnioskodawcami

Przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje na swojej stronie internetowej zestaw zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej poruszanych przez Wnioskodawców (FAQ).

IOK zorganizuje także spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminach i zasadach uczestnictwa na spotkaniach IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl)
i telefonicznie pod numerami telefonów:

 • 22 315 20 04
 • 22 315 20 06
 • 22 315 20 09

 

Odpowiedzi będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.