Konkurs I 2018

Lista miast zainteresowanych zawiązaniem partnerstwa w celu wspólnego ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr 1/2018

15.02.2018

W związku z planowanym na koniec lutego br. ogłoszeniem konkursu dotyczącego wsparcia miast średnich we wdrażaniu rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER publikuje listę kontaktów do miast średnich, które zgłosiły zainteresowanie zawiązaniem partnerstwa w celu wspólnego ubiegania się o wsparcie w ramach tego konkursu.

Uprzejmie przypominamy, że partnerstwo musi obejmować minimum 5 miast średnich.

 

W przypadku projektu składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania  Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. (vide art.33 ust.2-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020)

 

Instytucja Pośrednicząca ma nadzieję, że ta lista ułatwi znalezienie partnerów w celu złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie.

 

Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Data aktualizacji 12.03.2018