Konkurs I 2017

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17

16.10.2018

Kolejna aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17.

 

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17

 

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, dotyczy projektu Gminy Dobrzyń nad Wisłą pn. Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji, w którym została skorygowana kwota dofinansowania (zmniejszenie o 0,73 zł). Korekta wynika z oczywistej omyłki przy sumowaniu wkładu własnego.

Dodano również przypis informujący o rozwiązaniu umowy, z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej, z F5 Consulting sp. z o.o., projekt pn.  Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty.