Konkurs I 2017

Ogłoszenie o aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.

01.02.2018

II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

W załaczniku do niniejszej wiadomości znajduje się zaktualizowana w związku z trwającą procedurą odwoławczą Lista projektów,  które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.