Konkurs I 2017

Ogłoszenie o publikacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.

20.11.2017

II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

W załaczniku do niniejszej wiadomości znajduje się Lista projektów,  które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) Instytucja Pośrednicząca podaje skład Komisji Oceny Projektów.