Konkurs I 2017

Ogłoszenie o publikacji Listy projektów, według stanu na dzień 27 października 2017 r., które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.

27.10.2017

W załaczniku do niniejszej wiadomości znajduje się Lista projektów, według stanu na dzień 27 października 2017 r., które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

W związku z trwającym etapem negocjacji wniosków o dofinansowanie, niniejsza lista będzie sukcesywnie aktualizowana o kolejne projekty wybrane do dofinansowania.

Lista wniosków o dofinansowanie skierowanych do negocjacji dostępna jest na stronie Instytucji Pośredniczącej: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2017 albo http://ip.mswia.gov.pl w dziale Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w zakładce Konkursy/Konkurs I 2017.

 

Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana lista rankingowa dla konkursu.

Załączniki