Konkurs I 2015

Ogłoszenie O AKTUALIZACJI LISTY projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

21.03.2017

Ogłoszenie

O AKTUALIZACJI LISTY

projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów
 i uzyskały kolejno największą liczbę punktów
w ramach konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne


W nawiązaniu do zaktualizowanej w dniu 12 stycznia 2017 r. Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie (dalej: Lista) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o kolejnej aktualizacji Listy.

W związku z zakończeniem postępowań sądowych dotyczących procedury odwoławczej od oceny wniosków o dofinansowanie oraz odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę wyłonionego wcześniej do dofinansowania pozostała do rozdysponowania w ramach konkursu niewykorzystana część alokacji, w tym część rezerwy na procedurę odwoławczą

w wysokości 2 309 352,90 zł.

W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER podjęła decyzję
o przyznaniu dofinansowania na kwotę 1 974 892,45 zł dwóm kolejnym projektom z listy rankingowej w ramach niewykorzystanej alokacji.

Po zaktualizowaniu listy rankingowej całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 64 132 610,57 zł, przy czym alokacja na konkurs nie ulega zmianie i wynosi 64 467 071,02 zł.