Konkurs I 2015

Ogłoszenie o aktualizacji listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Ogłoszenie

O AKTUALIZACJI LISTY

projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów
 i uzyskały kolejno największą liczbę punktów
w ramach konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne


W nawiązaniu do zaktualizowanej w dniu 16 listopada 2016 r. Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie (dalej: Lista) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o kolejnej aktualizacji Listy.

Aktualizacja wynika z odstąpienia przez Quality Partners s.c. od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. e-urzędy w łódzkich JST (na pozycji nr 37).

 

W związku z faktem, iż ww. projekt został umieszczony na liście rankingowej w wyniku procedury odwoławczej przeprowadzanej w stosunku do projektów, które uzyskały ocenę negatywną na wcześniejszych etapach konkursu, a której wynik,  zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217, j.t.), był przedmiotem protestu, zmianie uległa wartość środków pozostałych do wykorzystania w ramach naboru.

 

Aktualna wartość pozostałej do wykorzystania w ramach konkursu alokacji wynosi 2 309 352,90 zł w tym alokacja przeznaczona na projekty rekomendowane do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w wysokości 1 466 641,57 zł.

Ewentualne dofinansowanie kolejnych projektów będzie możliwe po zakończeniu postępowań w ramach trwającej procedury odwoławczej.