Konkurs I 2015

Ogłoszenie O AKTUALIZACJI LISTY projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Ogłoszenie

O AKTUALIZACJI LISTY

projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów
 i uzyskały kolejno największą liczbę punktów
w ramach konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

W nawiązaniu do zaktualizowanej w dniu 10 października 2016 r. Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie (dalej: Lista) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o kolejnej aktualizacji Listy.

Aktualizacja, podobnie jak aktualizacja z dnia 10 października 2016 r. jest wynikiem trwającej w ramach Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18 PO WER procedury odwoławczej w stosunku
do projektów, które uzyskały ocenę negatywną na wcześniejszych etapach konkursu, a której wynik,  zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217, j.t.), był przedmiotem protestu.

W wyniku ww. aktualizacji na Liście zamieszczono kolejny projekt; jest to projekt zgłoszony
do konkursu przez Gminę Moszczenica, tj. :

  • Małopolskie e-urzędy ( na pozycji nr 28).

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że Gmina Krapkowice podjęła decyzję o odstąpieniu od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów, elektronicznych usług podatkowych oraz wzrost elektronicznych kompetencji urzędnika w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej w związku z powyższym nie zachodzi koniecznośc zwiększenia alokacji na konkurs.