Konkurs I 2015

Ogłoszenie O ZWIĘKSZENIU ALOKACJI NA KONKURS I AKTUALIZACJI LISTY projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Ogłoszenie

O ZWIĘKSZENIU ALOKACJI NA KONKURS I AKTUALIZACJI LISTY

projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów
 i uzyskały kolejno największą liczbę punktów
w ramach konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

W nawiązaniu do zaktualizowanej w dniu 21 września br. Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie (dalej: Lista) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o kolejnej aktualizacji Listy.

Aktualizacja, podobnie jak wcześniejsze aktualizacje jest wynikiem trwającej w ramach Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18 PO WER procedury odwoławczej w stosunku do 3 projektów, które uzyskały ocenę negatywną na wcześniejszych etapach konkursu, a której wynik,  zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217, j.t.), był przedmiotem protestu.

W wyniku aktualizacji na liście umieszczono  projekt Gminy Miasto Kraków, jednocześnie Instytucja Pośredniczaca podjęła decyzję o zwiekszeniu alokacji na konkurs w części przeznaczonej na projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej z 7 531 534,02 PLN do kwoty 8 909 271,02 PLN, w wyniku czego  łączna alokacja na konkurs wynosi 64 467 071,02 PLN.