Konkurs I 2015

Ogłoszenie o aktualizacji listy projektów, które spełniły kryteria wyboru w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Ogłoszenie o aktualizacji listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwójna lata 2014-2020 II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

 

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 sierpnia br. Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie (dalej: Lista) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o aktualizacji Listy.

Aktualizacja jest wynikiem trwającej w ramach Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18 PO WER procedury odwoławczej w stosunku do projektów, które uzyskały ocenę negatywną
na wcześniejszych etapach konkursu, a której wynik,  zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217, j.t.), był przedmiotem protestu.

W przypadku uwzględnienia protestu, projekty kierowane były do właściwego etapu oceny.
W efekcie oceny merytorycznej, dwa z ww. projektów zostały umieszczone na Liście,
wg ostatecznie uzyskanej punktacji ( tj. przy uwzględnieniu punktów otrzymanych w ramach procesu negocjacji).

W wyniku ww. aktualizacji na Liście zamieszczono dwa nowe projekty zgłoszone do konkursu przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, tj. :

  • Zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w gminach i miastach województw: łódzkiego i mazowieckiego ( na pozycji 40);
  • Zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w wybranych gminach województwa mazowieckiego (na pozycji: 42).

 

 

Załączniki