Konkurs I 2015

Informacja dla wnioskodawców których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr. POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Podpisywanie umów o dofinansowanie


w ramach konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) w dniu 3 sierpnia 2016 r. zatwierdziła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15.

 

W celu rozpoczęcia procesu podpisywania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinasowania, konieczne jest przygotowanie i dostarczenie do IOK przez Wnioskodawców projektów wybranych w konkursie  kompletu dokumentów niezbędnych dla podpisania umowy.

 

Wśród dokumentów niezbędnych do podpisania umowy są dokumenty, które beneficjent musi wypełnić  i podpisane dostarczyć do IOK; ich wzory (w formie edytowalnej) znajdą Państwo poniżej:

Załącznikami do umowy będą również dokumenty nie wymagające wypełniania przez Beneficjenta:

 

Poza ww. wzorami dokumentów udostępnionych przez IOK, należy wskazać na dokumenty, których pozyskanie leży po stronie beneficjenta; są to:

 • Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony;[2]

 • Wypis z organu rejestrowego (lub innego dokumentu potwierdzającego charakter działalności wraz z danymi osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących
  w imieniu wnioskodawcy), dotyczącego wnioskodawcy z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed wymaganym terminem złożenia załączników (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego);

Ponadto integralną część umowy stanowić będzie Wniosek o dofinansowanie projektu POWER.

Oprócz ww. dokumentów, które będą stanowić załączniki do umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany również do dostarczenia:

 • Wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej
  w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu.

   

  Wypełnione formularz Wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będzie przechowywany przez Instytucję Organizującą Konkurs, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883) i nie będzie stanowić załącznika do umowy o dofinansowanie.

 

Ponadto IOK zamieszcza:

 

 

 


[1] Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent/Partner będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług.

[2] Nie dotyczy przypadku, gdy żadna ze stron umowy nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.