Aktualności działanie 2.18 PO WER

Komunikat IZ PO WER w sprawie wpływu zagrożenia koronawirusem na projekty PO WER

12.03.2020

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy komunikat Instytucji Zarządzającej PO WER w sprawie realizacji projektów w okresie zagrożenia wirusem COVID-19 (pot. koronawirus)

W ramach projektów odwoływanych jest wiele wizyt zagranicznych i krajowych, szkoleń, konferencji oraz podobnych form wsparcia. Może to generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne. Dotyczy to również spotkań przeniesionych na inny termin lub skracanych. Dlatego, jeśli z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem dana forma wsparcia się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione (np. bilety lotnicze i kolejowe, hotel itp.), IZ PO WER stoi na stanowisku, że taka sytuacja powinna być uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu PO WER.


Beneficjenci powinni jednak podjąć działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwoływanymi spotkaniami, np. odzyskać część lub całość środków od organizatorów spotkań, bilety lotnicze (niektóre linie lotnicze wprowadzają możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lotu), etc. W szczególności beneficjenci powinni ograniczyć planowanie i organizowanie nowych wyjazdów zagranicznych do czasu unormowania sytuacji w Polsce i krajach docelowych. W stosunku do wyjazdów i delegacji zagranicznych zaplanowanych wcześniej, decyzja o tym, czy planowana w projekcie forma wsparcia taka jak wizyta, szkolenie, konferencja lub mobilność ma dojść do skutku, należy ostatecznie do uczestników projektu. IZ nie udziela w tym względzie specjalnych zaleceń, zgód ani rekomendacji.

 

W konsekwencji, dopuszcza się akceptowanie przez IP kosztów związanych z niezrealizowanymi ze wskazanych powodów działaniami projektowymi pod warunkiem:

  •  zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020,
  •  udokumentowanie braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskanie kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem) oraz
  •  przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np.

ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zakażeniem koronawirusa, brak zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).

 

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym powinny być rozpatrywane przez IP indywidualnie.