Aktualności działanie 2.18 PO WER

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Obowiązują od 09.09.2019 r.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że od 9 września br. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Z treścią znowelizowanych wytycznych można zapoznać sie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej PO WER:

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/