Aktualności działanie 2.18 PO WER

Zmiany dotyczące monitorowania uczestników.

Wiadomość ważna dla wszystkich beneficjentów.

 

W związku z wejściem w życie rozporzączenia 1303/2013,  ograniczającego możliwość zbierania części danych osobowych, w SL 2014 usunięto pola:

  •  Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
  •  w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
  •  Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

W związku z powyższym konieczna jest zmiana treści oświadczeń zbieranych od uczestników szkoleń.

Dlatego też z ankiet należy usunąć pytania odpowiadające ww. polom w SL 2014.