Aktualności działanie 2.18 PO WER

Stosowanie zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja dla Beneficjentów działania 2.18 PO WER

Instytucja Pośrednicząca publikuje materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument ten został opracowany
na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (tj. Wytycznych z 19 września 2016 r. oraz
z 10 kwietnia 2015 r.).