Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o działaniu 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Planowane działania MSWiA w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

W nowej perspektywie finansowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
w głównych założeniach wspiera działania mające na celu wzmacnianie zdolności instytucjonalnych, poprawę skuteczności administracji publicznej oraz jakości usług publicznych. Planowane działania dążą do upraszczania skomplikowanych procedur i tworzenie przejrzystego prawa oraz umacniania rzetelnej współpracy na linii urząd - przedsiębiorca, która jest podstawą rozwoju biznesu.

 

W PO WER na lata 2014-2020 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni rolę instytucji pośredniczącej w Działaniu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu obejmują wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Wsparcie obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr JST.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe lub jej organy założycielskie, jednostki naukowe, instytucje szkoleniowe. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie gminy i powiaty, pracownicy JST objęci wsparciem w ramach projektu oraz pracownicy spółek komunalnych.

 

Termin ogłoszenia pierwszego konkursu MSWiA zaplanowany jest na IV kwartał 2015 r. Alokacja na konkurs wynosi blisko 60 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach MSWiA wprowadził kryterium obligatoryjnego partnerstwa z JST, odbiorcami wsparcia w konkursie. Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs obejmują wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również w IV kwartale tego roku, w grudniu,  planuje rozpocząć w partnerstwie projekt pozakonkursowy dotyczący standardów obsługi inwestora w samorządzie. Przedsięwzięcia w ramach projektu obejmować będą: opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w tym określenie zasad przygotowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji dot. oferty inwestycyjnej, doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora, budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia oraz elektronizację procesu obsługi inwestora, w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej.

 

Działania adresowane są bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego w związku z zakresem realizowanych zadań głównie gmin oraz powiatów. Pośrednio działania projektowe wspierać będą zadania instytucji wyspecjalizowanych we wspieraniu potencjalnych inwestorów m.in. takich jak Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, regionalne centra obsługi inwestora, agencje rozwoju regionalnego. Z tego też względu w projekcie zakłada się współpracę z przedstawicielami ww. instytucji. W dalszej kolejności partnerami będą organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku  pracy, instytucje otoczenia biznesu, specjalne strefy inwestycyjne oraz parki technologiczne.

 

Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań horyzontalnych oraz poprawę jakości usług związanych z obszarem organizacji procesu obsługi inwestora przez jednostki samorządu terytorialnego. Ma szczególne znaczenie dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.

 

Tegoroczny harmonogram planowanych przedsięwzięć w ramach Działania 2.18 Programu Wiedza Edukacja Rozwój obejmuje również projekty pozakonkursowe realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Zamówień Publicznych. Dotychczas wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych: „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” Urzędu Zamówień Publicznych oraz „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” Ministerstwa Gospodarki. Aktualnie ww. projekty podlegają ocenie, a po zawarciu stosownych porozumień ich realizacja będzie nadzorowana przez MSWiA.

 

Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 obejmie wsparciem działania tworzące platformę na rzecz współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych, które w długookresowej perspektywie mają za zadanie zbudować solidną podstawę wspierającą działania samorządu w ich doskonaleniu.

 

 

 

 

Więcej informacji znajduje się w aktualnym planie działań znajduje się w zakładce:

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Informacje o działaniu/Roczne Plany Działań.

 

 

 

 

 

Informacja o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie.

W tym dziale znajdują się informacje o projektach pozakonkursowych i dla beneficjentów projektów Pozakonkursowych.

Informacje dla obecnych i przyszłych beneficjentów działania 2.18 PO WER

Informacje o obecnie realizowanych projektach będą publikowane na stronie www.mapadotacji.gov.pl/.