Konferencje

Spotkanie dla realizatorów projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN

25 czerwca br. w Warszawie Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zorganizowała spotkanie dla realizatorów projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”

 

Celem spotkania było zaprezentowanie przez projektodawców doświadczeń i efektów prac, związanych z realizacją projektów wprowadzających innowacyjne rozwiązania w obszarze administracji samorządowej.

 

W spotkaniu udział wzięli: Pan Andrzej Trzęsiara – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MAiC, Pan Jerzy Siekiera – Naczelnik Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego DWJST MAiC, oraz licznie przybyli przedstawiciele realizatorów projektów innowacyjnych finansowanych w ramach Działania 5.2 POKL .2007-2013.

 

Załączniki:

 • Uczestnicy konferencji słuchający wystąpień
  Uczestnicy konferencji słuchający wystąpień
 • Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Feminoteka
  Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Feminoteka
 • Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Inicjatyw Menadżerskich
  Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Inicjatyw Menadżerskich
 • Wystąpienie przedstawiciela miasta Krakowa
  Wystąpienie przedstawiciela miasta Krakowa
 • Wystąpienie przedstawicieli Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
  Wystąpienie przedstawicieli Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Wystąpienie przedstawicieli Szkoły Wyższej Psychologi Społecznej
  Wystąpienie przedstawicieli Szkoły Wyższej Psychologi Społecznej
 • Dyrektor Andrzej Trzęsiara otwiera konferencję
  Dyrektor Andrzej Trzęsiara otwiera konferencję
 • Dyrektor Andrzej Trzęsiara przemawia przed zebranymi
  Dyrektor Andrzej Trzęsiara przemawia przed zebranymi