Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po jedenastym posiedzeniu KOP

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 12 do 30 kwietnia br., członkowie KOP ocenili 29 wniosków, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 27.02.2010 - 19.03.2010 r., w tym jeden projekt w ramach procedury odwoławczej.
Rekomendację do dofinansowania otrzymało 16 projektów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 24 763 672,13 zł.

 

 

Szczegółowy wynik prac XI KOP przedstawia tabela:

L.P.
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektów
Wartość przyznanych dotacji
Uwagi
1.
15
      25 776 637,17 zł
      23 043 860,66 zł
 
2.
1
1 940 811,47 zł
1 719 811,47 zł
Projekty dofinansowanie w ramach 5% rezerwy na procedurę odwoławczą.
 
 24 763 672,13 zł
 
 
Suma
 

W związku z tym, iż alokacja pozostała do wykorzystania w konkursie, uwzględniając wartość oszczędności powstałych w wyniku zawartych dotychczas umów (24 439 007,85 zł) jest mniejsza od wartości wnioskowanego dofinansowania dla 16 projektów które uzyskały pozytywną ocenę na XI posiedzeniu KOP (25 358 505,86 zł), zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL dofinansowanie otrzymają tylko wnioski o wyższej liczbie punków, znajdujące się na wyższych pozycjach listy rankingowej (miejsca od 1 do 15), w przypadku jednego projektu (miejsce 16), pomimo otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej, z uwagi na brak środków finansowych zostanie on przyjęty do dofinansowania jedynie w przypadku powstania oszczędności wynikających z kolejno zawieranych umów o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu.

W wyniku prac XI posiedzenia prac KOP przyjęto także do dofinansowania jeden projekt wyłoniony po procedurze odwoławczej. W związku z powyższym, wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach procedury odwoławczej wynosi w chwili obecnej 5 410 834,22 zł.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na jedenastym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. od dnia 24.06.2010 r.).

Informacje powiązane: