Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po dwunastym posiedzeniu KOP

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach 27-28 kwietnia br., członkowie KOP ocenili 9 wniosków, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 20-31 marca 2010 r. (tj. do dnia zawieszenia konkursu), w tym jeden projekt w ramach procedury odwoławczej.

 

     

Rekomendację do dofinansowania otrzymał 1 projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 875 523,60 zł.

 

 

Szczegółowy wynik prac XII KOP przedstawia tabela:

L.P.
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektu
Wartość przyznanej dotacji
Uwagi
1.
1
972 804,00 zł
875 523,60 zł
 Projekt dofinansowany w ramach 5%
rezerwy na procedurę odwoławczą.
 Suma
875 523,60 zł
 

       W związku z tym, że po XI posiedzeniu KOP została wyczerpana alokacja przeznaczona na konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009 nieobejmująca rezerwy finansowej w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców, wnioski o dofinansowanie (pozycje 1-4 załączonej listy rankingowej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009), zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r., pomimo otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej, nie zostaną przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. Projekty z pozycji 1-4 załączonej listy rankingowej zostaną przyjęte do dofinansowania jedynie w przypadku powstania oszczędności wynikających z kolejno zawieranych umów o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu.

W wyniku prac XII posiedzenia prac KOP przyjęto do dofinansowania jeden projekt po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego. Wartość dostępnych środków w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po zakończeniu prac XII KOP przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach procedury odwoławczej wynosi w chwili obecnej 4 535 310,62 PLN.
Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na dwunastym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. od dnia 1.07.2010 r.).
 

Informacje powiązane:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •