Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po trzynastym posiedzeniu KOP

Komisja Oceny Projektów (KOP), w dniach od 21 do 29 czerwca br., oceniła 4 wnioski skierowane do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego (jeden od wyników oceny formalnej oraz trzy odwołania złożone na etapie oceny merytorycznej) w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009.

 

W wyniku przeprowadzonych ocen spośród czterech ocenianych projektów Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania trzy projekty na kwotę 7 293 894,20 PLN, w tym 6 503 650,36 PLN kwoty wnioskowanej (pozycje 1-3 załączonej tabeli z informacją dotyczącą wyników ponownej oceny merytorycznej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, tj. wszystkie projekty oceniane po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego na etapie oceny merytorycznej).

W związku faktem, iż wartość dostępnych środków w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po zakończeniu prac XII KOP przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach procedury odwoławczej wynosił po XII posiedzeniu KOP 4 535 310,62 PLN do dofinansowania przyjęto jeden projekt z pierwszej pozycji tabeli informacji dotyczącej wyników ponownej oceny merytorycznej. Wartość dostępnych środków w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po zakończeniu prac XIII KOP przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach procedury odwoławczej wynosi 40 748,62 PLN.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie (pozycje 2-3 załączonej poniżej tabeli z informacją dotyczącą wyników ponownej oceny merytorycznej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009), które uzyskały pozytywną ocenę na XIII posiedzeniu KOP i zostały rekomendowane do dofinansowania, zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, pomimo otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej, nie zostaną przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. Projekty te zostaną przyjęte do dofinansowania jedynie w przypadku powstania oszczędności wynikających z kolejno zawieranych umów o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu.