Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po dziesiątym posiedzeniu KOP

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 15 do 18 marca br., członkowie KOP ocenili 34 wnioski, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 3.02.2010 - 26.02.2010 r., w tym dwa projekty w ramach procedury odwoławczej.

 

Rekomendację do dofinansowania otrzymało 13 projektów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 11 791 828,05 zł.
 
Szczegółowy wynik prac X KOP przedstawia tabela:
 
L.P
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektów
Wartość przyznanych dotacji
Uwagi
1.
12
12 769 036,58 zł
11 433 477,48 zł
 
2.
1
403 588,27 zł
358 350,57 zł
Projekt dofinansowany w ramach 5% rezerwy na procedurę odwoławczą.
 
11 791 828,05
 
Suma
 
 
Tym samym wartość alokacji przeznaczonej na konkurs pozostającej wciąż do podziału w ramach prac kolejnych Komisji Oceny Projektów wynosi 28 719 815,54 zł. Powyższa kwota obejmuje także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców.
 
Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na dziesiątym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. od dnia 12.04.2010 r.).
Informacje powiązane (link):