Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po szóstym posiedzeniu KOP

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 14 do 18 grudnia br., członkowie KOP ocenili 50 wniosków które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 2 – 23 listopada 2009 r.Rekomendację do dofinansowania otrzymało 13 projektów.


Szczegółowy wynik prac VI KOP przedstawia tabela:

 

L.P.
Ilość ocenionych wniosków
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektów
Wartość przyznanych dotacji
1.
50
13
18 554 341,60 zł
16 509 648,14 zł

Tym samym wartość alokacji przeznaczonej na konkurs pozostającej wciąż do podziału w ramach prac kolejnych Komisji Oceny Projektów wynosi 82 113 528,73 zł. Powyższa kwota obejmuje także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na szóstym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. 11.01.2010 r.).

 

 

Informacje powiązane (link):