Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 po dziewiątym posiedzeniu KOP

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 22 do 25 lutego br., członkowie KOP ocenili 20 wniosków które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 12.01.2010 – 2.02.2010 r. Rekomendację do dofinansowania otrzymało 13 projektów o łącznej wartości 22 900 075,04 zł.

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) obradującej w dniach od 22 do 25 lutego br., członkowie KOP ocenili 20 wniosków które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 12.01.2010 – 2.02.2010 r.

Rekomendację do dofinansowania otrzymało 13 projektów o łącznej wartości 22 900 075,04 zł.

Szczegółowy wynik prac IX KOP przedstawia tabela:
 

 

L.P.
Ilość projektów rekomend. do dofinansowania
Wartość projektów
Wartość przyznanych dotacji
1.
13
25 710 041,39 zł
22 900 075,04 zł

 

 

Tym samym wartość alokacji przeznaczonej na konkurs pozostającej wciąż do podziału w ramach prac kolejnych Komisji Oceny Projektów wynosi 33 022 647,33 zł. Powyższa kwota nie obejmuje rezerwy finansowej przeznaczonej na ewentualne odwołania Wnioskodawców.
Wartość środków dostępnych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach procedury odwoławczej wynosi 7 488 996,26 zł.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2009 r., informacja dotycząca szczegółowych wyników oceny poszczególnych wniosków ocenianych na dziewiątym posiedzeniu KOP zostanie przesłana pocztą w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pracy KOP (tj. 24.03.2010 r.).

Informacje powiązane (link):