Konkurs nr 1/POKL/5.2.3/2009

Lista rankingowa projektów złożonych na konkurs 1/POKL/5.2.3/2009

Ogłoszenie listy rankingowej konkursu zamkniętego nr 1/POKL/5.2.3/2009 na projekty POKL

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listę rankingową po posiedzeniu Komisji Oceny Projektów złożonych nakonkurs nr 1/POKL/5.2.3/2009.

Wartość alokacji wynosiła 6 400 000 zł..

Powyższa kwota objęła rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu, tj. 320 000 zł., z przeznaczeniem na wnioski pozytywnie rozpatrzone w ewentualnej procedurze odwoławczej.

W czasie prac Komisji Oceny Projektów oceniający rozpatrzyli 15 wniosków. W wyniku przeprowadzonych ocen  KOP rekomendowała do dofinansowania jedenaście projektów na kwotę ogółem 5 089 414 zł. (pozycje nr 1-11 załączonej listy rankingowej). W pozycjach 12-15 listy rankingowej znajdują się projekty, które nie spełniły kryterium dostępu bądź standardu minimum i zostały rozpatrzone negatywnie (na liście rankingowej zaznaczone ciemniejszym kolorem).