Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Listy rankingowe dla konkursów 1/POKL/5.2.1/08 i 2/POKL/5.2.1/08 po drugim posiedzeniu KOP

13.01.2009

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listy rankingowe po drugim posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dla konkursów nr 1/POKL/5.2.1/2008 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2008.

Wartość alokacji na powyższe konkursy to odpowiednio:

  • dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008: 121 990 000 zł,
  • dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008: 19 800 000 zł. 

Obydwie powyższe kwoty obejmują również rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W większości powyższe kwoty zostały rozdysponowane pomiędzy projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach pierwszej Komisji Oceny Projektów dla konkursów nr 1/POKL/5.2.1/2008 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2008.

W wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia negocjacji z projektodawcami, powstały następujące oszczędności:

  • dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 – 900 219,79 zł
  • dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008 – 2 309 486,32 zł.

W czasie prac drugiej Komisji Oceny Projektów oceniający rozpatrzyli 106 wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 oraz 27 wniosków w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008.

W wyniku przeprowadzonych ocen dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 KOP rekomendowała do dofinansowania jeden projekt na kwotę 872 575,50 zł., (pozycja nr 1 załączonej listy rankingowej dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008). W pozycjach 2-54 listy rankingowej znajdują się projekty, które zostały pozytywnie rozpatrzone, ale nie przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

W wyniku przeprowadzonych ocen dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008 KOP rekomendowała do dofinansowania trzy projekty na kwotę 2 297 037,28 zł – pozycje 1-3 załączonej listy rankingowej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008). W pozycjach 4-8 listy rankingowej znajdują się projekty, które zostały pozytywnie rozpatrzone, ale nie przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.