Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Wyniki oceny merytorycznej wniosków pozytywnie rozpatrzonych podczas procedury odwoławczej, złożonych na konkursy: 1/POKL/5.2.1/08 i 2/POKL/5.2.1/08

10.04.2009

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, pozytywnie rozpatrzonych podczas procedury odwoławczej, złożonych w odpowiedzi na konkursy: 1/POKL/5.2.1/2008 Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej oraz 2/POKL/5.2.1/2008 Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Rezerwa finansowa w wysokości 5% wartości jednego konkursu przeznaczona na odwołania wynosi odpowiednio:
  • dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008: 6 099 500 zł,
  • dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008: 990 000 zł.
Podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej wniosków, pozytywnie rozpatrzonych podczas procedury odwoławczej, oceniający rozpatrzyli 20 wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 (w tym 6 wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Instytucję Zarządzającą PO KL) oraz 4 wnioski w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008.
 
W wyniku przeprowadzonych ocen dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 KOP rekomendowała do dofinansowania cztery projekty, których kwota wnioskowana wynosi 5 900 575,61 zł. (pozycje nr 1-4 załączonej listy rankingowej dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008). W pozycjach 5-7 listy rankingowej znajdują się projekty, które zostały pozytywnie rozpatrzone, ale nie przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 
W wyniku przeprowadzonych ocen dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008 KOP rekomendowała do dofinansowania jeden projekt, którego kwota wnioskowana wynosi 659 610,00 zł. (pozycja nr 1 załączonej listy rankingowej dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008). Na pozycji 2 listy rankingowej znajduje się projekt, który został pozytywnie rozpatrzony, ale nie przyjęty do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 
Pozostałe wnioski zostały odrzucone przez KOP.
 
O szczegółach oceny Wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem.