Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Wyniki oceny merytorycznej konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008

31.07.2008

Uprzejmie informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2008, ocenionych w ramach pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Pierwsze posiedzenie Komisji rozpatrywało wnioski złożone do dnia 9 czerwca br.

W wyniku oceny merytorycznej 65 projektów otrzymało punktację powyżej wymaganych, co najmniej 60 punktów. Ze względu na wyczerpanie alokacji rekomendowano do dofinansowania pierwsze 56 projektów z listy rankingowej.

W sytuacji, gdy wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, z jakichś przyczyn zrezygnuje z realizacji projektu (np. wycofa się z podpisania umowy w terminie wskazanym przez IOK lub nie dostarczy na czas wymaganych dokumentów, stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie), wówczas projekty, które znajdują się na liście na dalszych miejscach i uzyskały największą liczbę punktów, mogą zostać przyjęte do realizacji. Przy wyborze projektu z listy brana jest pod uwagę wysokość „zwolnionej” kwoty, tzn. dofinansowanie może zostać przyznane temu projektowi, którego wartość przekracza o nie więcej niż 25% wysokość zwolnionej kwoty.

Komisja Oceny Projektów oceniła poniżej minimalnej wymaganej liczby punktów 90 projektów.

Beneficjenci, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania otrzymają zawiadomienia o dalszych krokach zmierzających do podpisania umowy.

Wszyscy beneficjenci, których projekty podlegały ocenie merytorycznej otrzymają zawiadomienia o jej wynikach. Ze względu na dużą liczbę wniosków, które wpłynęły na konkursy nr 1 i 2 zawiadomienia te będą wysyłane do 11 sierpnia br. w kolejności wynikającej z listy rankingowej.

W dniach od 11 sierpnia br. do 1 września zostały zaplanowane negocjacje z beneficjentami, których projekty otrzymały rekomendację do dofinansowania. Negocjacje będą prowadzone w kolejności wynikającej z listy rankingowej.

Lista rankingowa stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.