Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej

10.06.2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej wykonując zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawiadamia, że w związku z bardzo dużą liczbą złożonych wniosków na Konkursy nr 1/POKL/5.2.1/2008 i nr 2/POKL/5.2.1/2008 w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL termin oceny formalnej może przedłużyć się do 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.