Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN

Ogłoszenie konkursu zamkniętego na dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN

Temat konkursu: Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs na wybór beneficjentów projektów


Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej,
Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Konkurs zamknięty nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN na projekty innowacyjne testujące:

Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywać się będzie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r.

 

Na realizacje projektów przeznacza się kwotę w wysokości:

 • Alokacja konkursu: 20 000 000 PLN (w tym 17 000 000 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Powyższa alokacja obejmuje rezerwę finansową w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w wyniku negocjacji.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mogą być składane przez:

 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • reprezentatywne organizacje partnerów społecznych,
 • uczelnie wyższe i ich organy założycielskie,
 • jednostki naukowe.

Wnioski składane na konkurs należy konstruować w oparciu o następujące założenia:

 • Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy,
 • Minimalna wartość projektu wynosi 3 000 000 PLN,
 • Beneficjent składa jeden wniosek w odpowiedzi na konkurs
 • Łączna wartość kosztów bezpośrednich związanych z zarządzaniem projektem nie przekracza 25% ogólnej wartości bezpośrednich kosztów projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, w tym komunikaty dot. zmian/interpretacji treści dokumentacji konkursowej będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl, w zakładce ADMINISTRACJA PUBLICZNA / Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Aktualności

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

 • pani Monika Michalik 22 661 86 37 lub
 • pani Agnieszka Sidor 22 661 91 21


Informacje powiązane: