Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI konkursu 3/POKL/5.2.1/2008: Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej

30.06.2008

Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs (nr 3/POKL/5.2.1/2008 na wybór beneficjentów projektów Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na typ projektów: Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej.

Konkurs 3/POKL/5.2.1/2008 ma charakter otwarty.
***
Przewidywany termin Komisji Oceny Projektów to 25 sierpnia 2008 r.

***
Wsparcie może być realizowane poprzez szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz
rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu:

 1. wdrożenie usprawnień w zakresie:
  - komunikacji wewnętrznej,
  - elektronicznego obiegu dokumentów,
  - metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu,
  - zarządzania ryzykiem,
  - planowania strategicznego,
  - zarządzania zasobami ludzkimi,
  - zarządzania projektowego,
  - budżetu zadaniowego i planowania finansowego,
  - obsługi klientów,
  - konsultacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - zlecania zadań publicznych.
 2. wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO),
 3. wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny
  Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego),
 4. oraz inne działania mające na celu wdrożenie usprawnień zarządczych w urzędach
  administracji samorządowej.

Konkurs został otwarty w dniu 30 czerwca 2008 r. W dniu 18 lipca 2008 r. zaktualizowano Dokumentację Konkursową. Aktualizacja nie obejmuje wymagań wobec beneficjentów, ale uszczegóławia procedurę wyboru projektów.

Dokumentacja Konkursowa wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Dodatkowe informacje:
e-mail: marek.sliwinski@mswia.gov.pl, pokl@mswia.gov.pl
nr tel.: 0-22-661-88-28, 0-22-661-89-59